Akte van geldlening

De ondergetekenden:

1. de heer (naam), geboren te (plaats) op (dag) (maand) (jaar), wonende te (postcode) (plaats),
(straat) (huisnummer), sofinummer: …………, zich legitimerende met een Nederlands paspoort met nummer
………….., afgegeven te (plaats) op (dag) (maand) (jaar), (on)gehuwd met mevrouw (naam), hierna
genoemd "schuldeiser",

en

2. de heer (naam), geboren te (plaats) op (dag) (maand) (jaar), wonende te (postcode) (plaats),
(straat) (huisnummer), sofinummer: …………, zich legitimerende met een Nederlands paspoort met nummer
………….., afgegeven te (plaats) op (dag) (maand) (jaar), (on)gehuwd met mevrouw (naam), hierna
genoemd "schuldenaar",

In aanmerking nemende:

- dat schuldenaar per (dag) (maand) (jaar) een bedrag tot maximaal groot (bedrag) (€ ,-) wil lenen van
schuldeiser;

- dat partijen de door hen gemaakte afspraken terzake van bovengenoemde geldlening in het
onderstaande schriftelijk wensen vast te leggen.

Zijn het navolgende overeengekomen:

Artikel 1; Bedrag van de hoofdsom

1. Schuldeiser zal aan schuldenaar met ingang van (dag) (maand) (jaar) een geldlening verstrekken tot
een bedrag in hoofdsom groot maximaal (bedrag) (€ ,-), over te maken op bankrekeningnummer van
schuldenaar. Binnen twee weken na ontvangst van voornoemd bedrag zal schuldenaar voornoemd bedrag
aanwenden ter volstorting van ………..

2. Voormelde hoofdsom zal door schuldeiser aan schuldenaar ter beschikking gesteld worden na
ondertekening van de onderhavige overeenkomst door overmaking van de hoofdsom ineens of in één of
meerdere termijnen, zulks naar gelang schuldenaar aan schuldeiser verzoekt om over de voormelde
hoofdsom te kunnen beschikken.

Artikel 2; Looptijd

De geldlening is verstrekt voor een tijdsduur die eindigt op (dag) (maand) (jaar).

Artikel 3; Rente

1. Schuldenaar is ter zake van de hoofdsom of het restant daarvan een rente verschuldigd van ..%
(zegge: ………) op jaarbasis, verschijnend in maandelijkse termijnen op de 1ste van elke maand, de eerste
maal op (dag) (maand) (jaar), over het alsdan verstreken tijdvak te rekenen vanaf de datum van
opname, hetwelk door schuldeiser wordt aanvaard.

2. Indien schuldenaar de rente niet betaald, dan wordt deze rente bijgeschreven bij de hoofdsom.

Artikel 4; Aflossing

1. Aflossing van de hoofdsom door schuldenaar dient uiterlijk te geschieden per (dag) (maand) (jaar).

2. Algehele of gedeeltelijke tussentijdse en vervroegde aflossing zal te allen tijde zijn toegestaan, en wel
boetevrij.

Artikel 5; Opeisbaarheid

1. De hoofdsom of het eventuele restant daarvan zal te allen tijde terstond en zonder enige
waarschuwing kunnen worden opgeëist, met de rente tot de dag der betaling, in de volgende gevallen:

- bij niet voldoening van de aflossingstermijnen op de verschijndagen;
- indien door schuldenaar wordt gehandeld in strijd met hetgeen is bepaald in de onder artikel 7 eerste lid
genoemde positieve en negatieve hypotheekverklaring;
- indien schuldenaar na in het bezit te zijn gekomen van ………. in gebreke blijft het pandrecht te vestigen
als bedoeld in artikel 7 tweede lid;
- indien schuldenaar in gebreke blijft de aanvullende zekerheid als bedoeld in artikel 7 derde lid te
verstrekken, indien schuldeiser zulks verlangt;
- bij faillissement, ontbinding of liquidatie of staking dan wel beëindiging van het bedrijf van de
schuldenaar, wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, alsmede wanneer haar goederen geheel of
gedeeltelijk door derden mochten worden in beslag genomen.

Artikel 6; Betalingen

Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van schuldeiser (bank, rekeningnummer) of van de door
deze aan te wijzen gemachtigde. Schuldenaar zal zich niet op compensatie kunnen beroepen, tenzij
schuldeiser daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent.

Artikel 7; Zekerheden

1. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de
onderhavige schuldbekentenis zal schuldenaar ten behoeve van schuldeiser heden een positieve en
negatieve hypotheekverklaring afgeven ter zake van de aan schuldenaar in eigendom toebehorende
onroerende zaak staande en gelegen te (plaats), (straat) (postcode).

2. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de
onderhavige schuldbekentenis heeft schuldenaar zich jegens schuldeiser verplicht tot vestiging van een
pandrecht op …………….. Vorenbedoeld pandrecht zal worden gevestigd door middel van een afzonderlijk
te registreren onderhandse akte van verpanding.

3. Schuldenaar is voorts verplicht om, op eerste verzoek van schuldeiser, gedaan bij aangetekend
schrijven, ten behoeve van schuldeiser aanvullende zekerheid te verschaffen.

Artikel 8; Overige bepalingen

1. Schuldenaar zal in verzuim zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijn of het zich voordoen
van de desbetreffende gebeurtenis, zonder dat daartoe een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling
nodig zal zijn.

2. Schuldeiser kan door opzegging de aan hem verleende hypotheek- en pandrechten geheel of
gedeeltelijk beëindigen.

3. De schuld van de hoofdsom of het eventuele restant daarvan en rente is ten aanzien van schuldenaar
een ondeelbare, zodat na zijn overlijden ieder van zijn erfgenamen voor het gehele dan nog verschuldigde
en voor rente dan nog verschuldigd wordende bedrag aansprakelijk zal zijn en zal kunnen worden
uitgewonnen.

4. De kosten dezer akte, alsmede alle kosten, waartoe deze geldlening aanleiding geeft of in de toekomst
aanleiding geven zal, daaronder begrepen die, welke schuldeiser zal nodig oordelen te maken tot behoud
en ter uitoefening van haar rechten, komen ten laste van de schuldenaar.

5. Schuldenaar verklaart te dezer zake, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging,
onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van de schuldeiser.

6. Deze overeenkomst en de positieve en negatieve hypotheekverklaring wordt geregistreerd bij de
belastingdienst.

Aldus overeengekomen op (dag) (maand) (jaar), opgemaakt en ondertekend in tweevoud te
(plaats).

Schuldenaar

…………………

Echtgenote schuldenaar

…………………

Schuldeiser

…………………

Bijlage: Positieve negatieve hypotheekverklaring

Deze overeenkomst bestaat uit .. blz.