Voorbeeld bezwaarschrift belasti

Voorbeeld bezwaarschrift belastingaanslag

Aangetekend verzonden
Belastingdienst ……./
Kantoor ………..
Postbus …….
(postcode) (plaats)

(plaats), (dag) (maand (jaar)

Betreft: (naam) (sofinummer: …………), bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen (jaar), met dagtekening(dag) (maand) (jaar), aanslagnummer: …………….H…..

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde aanslag, hetgeen ik onderstaand nader zal motiveren.

1. Aanslag
(vermelding van wijze van oplegging van de aanslag)

2. Feiten
(vermelding van feiten, die van belang zijn geweest betreffende het opleggen van de aanslag).

3. Geschil
(vermelding van het geschil; aanslag, rente, boete)

4. Standpunt Belastingdienst
(vermelding standpunt belastingdienst)

5. Eigen standpunt
(motivering eigen standpunt)

6. Conclusie
(verzoek tot vermindering van de verschuldigde belasting, boete en rente en verzoek om uitstel van
betaling)

(indien namens u ingediend; tevens verzoeken wij u belastingplichtige een kostenvergoeding toe te
kennen voor de gemaakte kosten ter zake van de bezwaarschriftprocedure.)

Indien het bezwaar wordt afgewezen, dan verzoek ik u recht op inzage van de stukken te verlenen en te
worden gehoord.

Met vriendelijke groet,

Namens A.F. Belastingadviseurs B.V.

mr. A. Fuykschot

Bijlagen

Dit bezwaarschrift bestaat inclusief bijlagen uit .. blz.